Udvalg anbefaler fredning ved Laanshøj

En række områder syd for Laanshøj og ved Søndersø skal fredes. Det mener Danmarks Naturfredningsforening og politikerne i Udvalget for Natur, Miljø og Grøn Omstilling, som nu venter på byrådets godkendelse.

Naturen skal have plads og hænge sammen, så dyr og planter kan sprede sig i landskabet.

Derfor skal Furesø Kommune arbejde for et nyt fredningsforslag, som udvider de fredede områder rundt om Præstesø og Søndersø til også at omfatte de grønne arealer syd og øst for Laanshøj- bebyggelsen. En udvidet fredning kan nemlig sikre, at de grønne, rekreative arealer i området også fremover forbliver åbne, fri for boligbebyggelse og tilgængelige for borgerne.

Det besluttede politikerne i Udvalget for Natur, Miljø og Grøn Omstilling på deres seneste møde på baggrund af en indstilling, som kommunen har udarbejdet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

"Med fredningsforslaget sætter vi handling bag den politiske aftale om færdiggørelse af Laanshøj fra marts 2016. Dengang aftalte 19 ud af 21 byrådsmedlemmer blandt andet at undersøge mulighederne for en fredning. Den fredning beder vi nu et nyt byråd tage stilling til, så vi forhåbentlig kan sende et nyt, udvidet fredningsforslag ind til Fredningsnævnet", siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Natur, Miljø og Grøn omstilling.

Havørne ved Laanshøj

Ønskerne om en fredning ved Laanshøj er de sidste uger blevet endnu mere aktuelle, efter at et havørnepar har slået sig ned ved Søndersø. Foto: Peter Bonne Eriksen 

Fredningsforslaget medtager også en større del af Søndersø og det store, uforstyrrede sumpskovområde nord for Søndersø Vandværk for at sikre området som et fristed for de mange fugle, der enten yngler eller raster ved søen. Det gælder blandt andet for rørhøgen og rørdrummen, der fast yngler i området. Ufremkommeligheden og søens tidligere status som drikkevandsreservoir har skabt et særligt uforstyrret naturområde uden for meget færdsel. En fredning skal sikre, at det også bliver sådan frem over.

"Såfremt fredningsforslaget går igennem, vil vi få et stort natur- og rekreativt område i sammenhæng med Flyvestationen. Fælles med det område, der allerede i dag er fredet, vil det være en stærk beskyttelse for de mange arter af fugle, pattedyr, krybdyr, insekter og planter, som findes i området. På den måde kan en fredning af vores værdifulde naturområder være til meget stor gavn for biodiversiteten," siger Annette Eigaard, fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Carsten Juel, formand for DN Furesø tilføjer, "at der i år er dukket et havørnepar op, som måske overvejer at bygge rede i området. Det ville virkelig være en sensation og en understregning af, hvor vigtigt området er for fuglelivet."

Fakta

Hvis byrådet beslutter at indsende forslaget til Fredningsnævnet, vil Fredningsnævnet indkalde til et offentligt møde om sagen. En fredningssag kan typisk vare op til to år, førend den besluttes.

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250